Szulizni tudni kell -2006

Pribojszky Mátyás

Szulizni tudni kell!

(Szín: szerény szobabelső, három szék, vagy kisebb fotel  vesz  körül egy dohányzóasztalt, ami körül játszódik a jelenet. Személyek: Szerző (Sz.)
Haskó (H.) Tsz elnök, kövér, nagy darab ember, harsány, erőszakos, parancsoláshoz szokott. Falka(F.) süketnéma kultúros. 1989
­ben vagyunk. Fekete Sándor (F) a citerások vezetője


Sz. ........ A dohányzó asztal mellett ül és unottan újságot olvas
H............ Nagy zajjal  belép, szinte berobban
H............ Jó napot! Itt lakik a citeraművész?
Sz.......... Igen. Mit tehetek az urakért?
Sz.......... Kérem, ahogy óhajtják. Miben segíthetek önöknek? Foglaljanak helyet.    Egyáltalán kicsodák önök?
H............ Ja, azt még nem mondtam? Hogy lehet, hogy nem ismer meg? Mert azért engem, mint elnököt, illik ismerni, ugye, de jó, bemutatkozom, nem kerül semmibe. Az én nevem Haskó Péter, ez a kuka meg itt a Falka Ferkó, a kultúros. Süketnéma szegény, amúgy nem rossz gyerek, ilyen semmi munkára épkézláb embert ugye nem nélkülözhetünk, ennek meg, szegény fejinek is meg kell élnie valamiből.
Sz.......... Szép! Süketnéma kultúrfelelőst még úgysem láttam. De még mindig nem tudom, mit kívánnak tőlem.
H............ (Kissé felemelkedve ültéből, előrehajolva kérdezi): Állítólag, maga művész, igaz ez? Feleljen, de őszintén ám!
Sz.......... Állítólag? (fanyarul nevet) Sokan mondják.
H............ Akkor jó! Merthogy velünk kell jönnie a falunkba, Donkapusztára, itt van közel, alig 40 km­re Békéscsabához Nem igazi falu még ez, tudja, azelőtt csak egy kis tanyaközpont volt, de amióta én vagyok a Tsz elnök, ugye, más lett a helyzet, kitalpaltam ugye a községi rangot is a falunak. Most meg, hogy jönnek a hollandok, merthogy híresek vagyunk ám rohadtul, mert nekünk vannak a legszebb pulykáink, a hollandok meg viszik, mint a cukrot. Ezért is akarom, mégpedig sürgősen, hogy nálunk legyen az ország legjobb citerazenekara. Tavaly akkora fapapucsot hoztak az asszonynak, hogy abban fiadzott meg a cirmos. Négyet fialt! Négyet! Fel tudja fogni, mennyi az egy macskától? Még most benne lakik a kölykeivel együtt. Nem baj, hagyom őket, hadd lássák csak a hollandusok, mennyire megbecsüljük az ajándékukat. Szóval, akkor jön?
Sz.......... Azért ez nem ilyen egyszerű, este nekem fellépésem lesz a fővárosban.
H............ Ugyan már, mondja le, itt a telefon!
.............. Hivatkozzon rám, lehetetlen, hogy az én nevem ne ismerjék.
Sz.......... Pedig előfordulhat, s akkor mit mondok?
H............ Semmit, ez fontosabb! (pakolászni kezd). Na, kapja össze magát, maga is, aztán ne húzzuk itt az időt. Majd útközben lesz időnk beszélgetni.
F............ előkapta hóna alól az aktatáskát és azzal hadonászott az elnök orra előtt. Az     dühösen ráordít:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H............ Pofa be! Mit akarsz már megint? Látja, ez a baj, ezzel az emberrel, állandóan közbeszól. Majd a kocsiban elintézzük. (Tuszkolni kezd mindenkit ki a lakásból a Sz.­t is.)

2. jelenet.

(Szín klubterem, vagy iskolaterem. Elöl hosszú asztal, rajta citerák, vagy olyanszerű tárgyak, a falon iskolatábla, hozzá kréta, személyek: a citerazenekar ©  tagjai, kb. 8 fő  + H+Sz.

Sz.......... Jó estét, emberek!
©............ udvariatlanul, sőt tüntetőleg elfordulnak Sz. től.
Sz.......... Ejnye, emberek, miért ilyen ellenségesek velem, még a köszönésemet se fogadják. Szép kis vendéglátás, mondhatom!
F............ (morc arcot vágva) Nézze, jó ember. Mi nem haragszunk magára, azt se tudjuk, kicsoda, micsoda, meg, hogy honnan szalajtották, nem is érdekel bennünket mi csak azt mondjuk, de azt előre megmondjuk, hogy mi nem tudunk és nem is akarunk szulizni.
Sz.......... (Nagyon álmélkodik). Ha nem, hát nem. Ha nem megy, hát ne erőltessük. Sokkal nagyobb baj, hogy bizony nekem fogalmam sincs, mit jelent az a szó,        hogy szulizni. Nem magyarázná el, kérem.
H............ Micsoda?!! Azt meri mondani, hogy nem tud szulizni? Hát miféle ember maga. Még, hogy művész! Francokat! (közben a citerások arca felderül és csöndesen röhincsélnek egymás közt)
Sz. ........ No de kérem! Miről van szó? Kikérem magamnak ezt a hangot. Honnan kellene ismernem ezt az átkozott szulizást. Én nem mezőgazdasági szakember vagyok, hanem zeneművész.
A             Halljátok? Ez a mi emberünk.
B          Az elnök megszuliztatná  talán még a malacokat is, ha el nem zárják előle.
C         ... No elnök, most mi lesz, fegyelmit ad a pesti művésznek is?
F............ Nézze, jó ember, mi nem akarjuk magát bántani, de beszéljen őszintén.
A        .... Semmi kedvünk még egyszer fegyelmit kapni, így is rajtunk röhög az egész falu.
B          .. Két kérdésre válaszoljon, de őszintén ám, mert (és itt felmutatta hatalmas ökleit)
Sz.......... Kérdezzenek. Becsületemre mondom, hogy őszintén válaszolok.
F............ Jó, hiszünk magának. Az első kérdés. Tényleg nem tud szulizni?
Sz.......... A jó ég áldja meg magukat, hányszor mondjam, hogy még a szót sem ismerem! fogalmam sincs, mit jelent. Halljuk a második kérdést.
F............ (Kissé közelebb húzódott), bizalmaskodva kérdezte: Semmi baj, ne idegeskedjen: citerázni tud?
Sz.......... Hogy az ördögbe ne tudnék, ebből élek, ez a foglalkozásom, azért neveznek művésznek.
C............ És szulizni nem tud.
Sz.......... Na, most aztán elég. Ha nem árulja el, mit jelent ez az átkozott szulizás, egy percig se maradok tovább.
F............ Nagy szégyenünk ez nekünk. El ne mondja, valahol Akkor most elmondok mindent. Szóval, az úgy történt, hogy egy napon az elnök beállított egy fura nővel, akit szintén nem ismertünk.


3. jelenet

(a szín ugyanaz, szereplők bővülnek, érkezik Dr. Szerémi Szeréna  tudósasszonyság(dr)

dr........... Jó napot, emberek, az elnök urat keresem.
H............ én vagyok, üdvözlöm. 
Figyelem, emberek! Bemutatom maguknak dr. Szerémi Szeréna népzenekutatót, aki olyan okos, hogy amit ő nem tud, azt már nem is érdemes tudni. Nem akarok túlozni, de lehet, hogy még nálam is okosabb. Azért hozattam le, drága pénzért, hogy kitanítsa magukat, hogyan lehetnek az ország legjobb citerásai. Úgy hallgassák a szavait, mintha szentírást hallanák, vagy mintha én mondanám. Meg vagyok értve? Jó! Kezdheti!
Dr.......... Köszöntöm önöket, kedves népművészek! Szívesen jöttem ide, mert fontos, hogy ne csak műveljék, de ismerjék is nép-művészetünk   tudományos titkait is, elmagyarázom majd önök-nek, mitől népdal a       népdal, miben különbözik a műzenétől, a magyar nótától, amit legjobb volna örökre elfelejteni, mert giccses. Majd én elmagyarázom önöknek az igazi népdal legfontosabb jellemzőit, majd egy­példát is bemutatok, hogy világosan megértsék. Többféle népdaltípusról kell beszélnünk. Először is vannak az új stílusú népdalok, amik a legközelebb állnak a műdalokhoz, ezért kár vesztegetni rá a szót. Ilyen például az Este van már késő este, kilencet üt az óra... Értéktelen, felejtsék el. Vannak aztán a kupolás szerkezetűek, mint például a jaj de szépen esik az eső. Ez már jobb, ezt ne felejtsék el. Aztán vannak ugyebár az ereszkedő dallamúak, mint például a Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz; egyik legszebb pásztorimánk. Legértékesebbek az ősi kvintváltó, pentaton dalaink. Csak gondoljanak a közismert pávadalunkra. Felszállott a páva... (nagy, kaszáló vezényelgetéssel énekli). Eddig tudtak követni? ( citerások bambán merednek maguk elé, látszik rajtuk, hogy egy kukkot se értettek az egészből, egyedül az elnök válaszolt)
H............ Igen! Minden világos!
dr........... Akkor jó, különben is, részleten beszélünk majd a paraszti életről, hogy gyűjtőmunkájuk során közelebb kerüljenek az adatközlőjükhöz.
F............ vagyis majd valami adatokat kell leadnunk. Nem baj, megszoktuk.
dr........... (Felháborodva néz rá) De kérem, ne szóljanak közbe, micsoda modor ez!? Egyébként se arról van szó, hogy önöknek kellene adatokat adniuk, hanem népdalokat kell gyűjteni. Szoktak gyűjtőmunkát végezni?
A............ Szoktunk, de főleg nyáron, bár az igaz, hogy a kombájn összeszedi a szálakat sőt, még össze is köti, lehet hordani a keresztbe rakáshoz.
dr........... (idegesen felnevet) Attól tartok, félreértették a szavaimat én a néprajzi gyűjtőmunkáról, beszélek, nem az aratásról. Ejnye, ejnye, népművész társak! Ekkorát nem illik melléfogni
B............ Akkor mondja úgy, Hogy jól értsük.
dr........... Felírok ide a táblára egy népdalt, gyorsan tanuljuk meg. Lehet, hogy ismerik is. Rajta! (és vezényelve, rázendít) „Fekete föld termi a jó búzát, Sűrű erdő neveli a betyárt” (Csakhogy ő nem szöveggel énekli, hanem szolmizációs nevekkel, és úgy is írja a táblára). A teremben csönd van, senki nem énekel vele ;
.............. r’, r’, m’, r’, d’, l,l,s,d’, l, Z, r’,r’,m’,r’,d’,l,l,s,f,r,
Dr.......... És most figyeljük meg, hogy a következő sor ugyanez, csak öt  hanggal lejjebb!                         
H ........... (kényelmesen rágyújt, de a nő azonnal rárivall.)
dr........... Kérem, nem dohányzunk a teremben, ez nálam tilos
H............ (Döbbenten leejti a földre a csikket, látszik az arcán, szokatlan, hogy valaki merészel rászólni, de a nő tovább ugráltatja), tessék felszedni azt a ronda csikket és kivinni a teremből! (az elnök sértődötten engedelmeskedik, a citerások kárörvendően röhögnek).
Dr.......... Miért nem énekelnek?
F............ Mert nem tudjuk.
Dr.......... Nem tudnak szolmizálni. Igaz? Az a gyanúm, népművész társak, de meg ne sértődjenek, hogy maguk nem tudnak szolmizálni
F............ Hát persze, hogy igaz, honnan tudnánk, sose tanultuk.
Dr.......... De népművész társak, itt van minden hang felírva a táblára! (szájához kapja a kezét és halkan, de értehetően motyog), Lehet, hogy önök soha.... na nem... az lehetetlen... Bartók.... Kodály...Tiszta forrásból.... maguk amatőrök.
F............ Talán ha Ön (Dr.-ra mutat) elciterázná, könnyebb volna.
Dr.......... Megőrült? Csak nem képzeli, hogy én, a képzett, komoly muzsikus nekiállok citerázni? Az maguknak való, népművészeknek, legalább addig se a kocsmában ülnek. Végeztem magukkal! Hihetetlen, még szolmizálni se tudnak!
Dr.......... Leroskad a székére, homlokát a tenyerébe ejti, nagyon el van keseredve.
H............ (felugrik és elbődül) Micsoda?!! Szóval így állunk? Felveszik a drága próbapénzt, de szulizni nem tudnak? Hát itt már mindent nekem kell tudni? Ne sírjon, majd én elkapom a mogyoróikat, egy hétmúlva úgy fognak ezek szulizni, mint a kisangyalok. Bízza csak rám. Egyébként fegyelmit adok az egész bandának! Majd én megmutaztom, hogy itt rend lesz. Meg vagyok értve? Na, azért! Mára végeztünk!
Sz.......... Most már értek mindent. De ne keseredjen el, Sándor, majd én beszélek az elnökkel és elmagyarázom neki, mi az a szulizás. Egyébként nem maguknak, hanem a hölgynek kellene szégyellnie magát, mert nem tud az egyszerű nép nyelvén beszélni, mégis néprajztudósnak képzeli magát.
HHHHHF............ Akkor kezdhetjük a munkát, mester!
A     Úgy hallgatunk majd magára, mint gyerek az apjára, ezt megígérhetem.
C             De szulizni nem fogunk!
H............ Márpedig itt szulizni tudni kell!


(függöny)
..............  

Nincsenek megjegyzések: