Az a szép fényes éjszaka - 2009 karácsony


                           AZ A SZÉP, FÉNYES ÉJSZAKA                                                              


Karácsonyi színjáték


Prológus:

Anthész:

 Herodes palotája  az otthonom.
A király élve bomló testének minden szörnyű titkát
kényszerű magányban, egyedül hordozom.
Ezer ragacsos szállal körbefont már
e balsejtelmektől rettegő,
életmohó udvar fényes sötétsége.
Hallgatok, mert egyezik természetemmel
És hallgatok, mert élni akarok.
Kínos tudásomat lelkem legmélyebb kavernáiba temettem el.

Ugyan milyen napot hozhat ez a nyugtalan virradat?
Ma dúlt nagyon ez a boldogtalan palota;
Herodes hajnali reggelit kért'
Ma egy kicsit mindenki bolond:
Vajon hány adag nyugtatót, altatót kell ma megkevernem?

Dagosz:
A csillagok a Végtelen Hatalmak gondolatai
Számlálni, mérni őket nem lehet.
 A remény  és a félelem határain imbolyogva
Az ember mégis faggatja őket szüntelen.

Ma hajnalban magasan állt felettünk egy csillag
Nem égitestnek tűnik, hanem mintha
A Kozmosz legmélyének kapuját jelezné
Egy mágikus kút zárólapjaként
ez a soha nem tapasztalt ragyogás..

Római tiszt:
Elátkozott méhkas ma a felséges Udvar!
Heródes még pirkadat előtt hivatott
 és izzadt homlokkal
valami csillagról ordított.
Csúf szájjal átkozta a római őrség parancsnokát
Mert hajnalban átengedtek a városon
valami karavánt...

Hiába magyaráztam: minden szabály szerint történt
Magam néztem át a három úr papírjait
Furcsa nevük volt, nekem ismeretlen.
Védett táborhelyet nem kértek,
Útivámot bőséggel fizettek,
S mentek tovább: Efrata Bethlehem
Valami ilyen nevet említettek.

Fogadósné Efrata Bethlenemben:
Augustus császár parancsával
jól tudom, dacolni nem lehet,                                                                                                                                                                                                                  
Hát méhkas lett hosszú hetekre
a sok poros utastól Efrata Bethlenem.


Számba vesznek, minket
Gyűl, tolakszik egyre a sok fáradt, meghajszolt ember,
Roskadásig tele a fogadó, alszanak még a padokon is…
Tegnap késő este az uram már aludt.
Így nem tudja, hogy valakit még beengedtem.
Ha nem a házba, hát fedél alá
Jászol mellé a jó állatmelegbe:
Úgy át volt fagyva a szegény fiatalka lélek
Tán apja kísérte, fillérjük se volt ezeknek semmire.
Gyermeket várt a szentem, ideje nem lehet messze,
Megnézem később, nincs-e szükségük valamire.
Ktilönös hajnal ez, amit hoz, mint eddig, elfogadjuk
Mert az égiek akaratával dacolni nem lehet...

Első szkéné: a színpad bal felén Heródes lakosztálya, felette az obszervatórium

Heródes:
Hűtlen bolondok gyűrűjében élek!
Hazudik mind nekem! Tudom, mert mozog a szája!
Trónom hideg kövét bíbor sem fűti fel,
De ma még én vagyok a zsidók királya!
Hiába biztat mosolygó orvosom
Jól tudom, a testem félig már halott.
De tehetek tán még e rút világban valamit,
Egy csontig mély vésetet álságos életetekben
Amitől nevem nem lesz elfelejthető
Az elkövetkező évezredekben...
(orvosához fordul):
Anthész, ma fűszeres borra szomjazom!
A pokol fenekére ostoba szabályaiddal,
A józanságot nem tűri e reggel: inni akarok!

Tapsra belép a főkóstoló, tálcán kupában bort hoz. Mielőtt a királynak nyújtaná, kortyol belőle és a földre rogy. Anthész föléje hajol:

Anthész:
Uram, halott!

Heródes:
Hát így vagyunk!
Hatvankét ember készíti naponta
ételem, italom.
Hatvankét adag lassan, nagy kínok közt ölő mérget
keversz ma, nagytudósú orvosom!

( A csillagászhoz, aki belép):
Te pedig ne kezdd elölről!
Csillagodra kíváncsi nem vagyok!
A zsidók királya én, Heródes vagyok.
És az is maradok!

(a király kirohan)
Anthész: (a király után nézve)
Királyunk egy okos, rettegő szörnyeteg
Nem veszélytelen, mert bár halálos beteg
Bomló testénél rettegő lelke sokkal betegebb...


Dagosz:
Pirkad lassan.
Gyere, nézd meg közelebbről
barátom ezt a csillagot.
Én tudom, hogy világra szóló
nagy okból ragyog!
Várva avagy váratlanul
Az éjjel valaki hozzánk érkezett...
S ember és világ sorsa örökre megváltozott.

Anthész:
Barátom, ez már sok nekem!
Mint tudod: halottszemlére vagyok hivatalos. ..
S holnap elölről kezdődik itt majd minden:
Új személyzet, új gyanú, új kivégzés
és új rettenet...

Abdusz és Tigranesz, a két néma rabszolgafiú belép, tálcán ételt, italt hoznak, rendezkednek. . .

Anthész: (a két néma fiú felé int)
Nézd meg ezt a két rabszolgagyereket, aki
 hatéves korától néma.
Nyelvüket a „nagy király" azért vágatta ki,
Hogy belső szolgálatukről senkinek soha
Ne beszélhessenek.

Az udvari őrség  katonája rohan be, feldúltan:

Katona: (Anthész felé)
Uram, azonnal velem kell jönnöd!
A királyi felség őrjöng odalenn Uram,
senki sem halt meg eddig, az elítéltek közül!
Még csak rosszul se lett közülük senki!
Anthész úr, valamiért ma nem hat a mérged!
Tán újat kéne sürgősen keverned!

Anthész Dagoszra pillant, majd mindketten felnéznek az obszervatórium ablakára.

Anthész:
Ha jól sejtem, ma akármit keverhetnék
Ma valóban történt valami, amitől
minden megváltozott...
Meglehet, holnapig nem találkozunk,
Dagosz Helyettem is figyeld addig a csillagot...

Katona:
Engedelmeddel Uram,
a csillagot ma jobb lesz nem emlegetni.
A főkóstoló is magához tért az elébb.
Heródes vak dühében őt is odaköttette
a kínzócölöphöz, a többiek mellé...
Az őrség is nyugtalan...
Az utcán tömeg hullámzik, meredt nyakkal
Az eget lesik szüntelenül.
Ma mindenki megbolondult Uram,
Ki látott még nappali égen csillagot?
Az emberek azt kiabálják, hogy eljött a Király

Anthész elsiet, Dagosz végigsimít a homlokán, újra felnéz a csillagvizsgáló ablakára, aztán a két néma rabszolgához fordul:

Dagosz:
Na menjetek ti is, itt ma nem lesz dolgotok

A gyerekek  egymásra mosolyognak, majd kétfelől közrefogják a csillagászt:

1.gyermek
Engedelmeddel, Uram,
Ne hagyd magadból
Újra kiűzni a csodálatot!
2.gyermek
Jól hallod: megszólaltunk
mert ma ez is lehetséges
Adj utat magadban az örömnek:
A halál halott
!
Szín lassan elsötétül, a másik oldalon fény gyullad a bethiehemi istáűóra, a színen Ii~láriá, József, a gyermek, később a fogadómé.

Jézus hangja:
Megérkeztem anyám
Testbe születni fájdalmasabb mint gondoltam
De még nagyobb lehetett a Te kínod
A hosszú, poros utazás után
S még ehhez járult a bizonytalanság
Ugyan merre s mikorra találtok szállást
Ezen az idegen, barátságtalan vidéken,
Mikor ifjú tested már elemi erővel
jelezte érkezésem...

Nincs sok időm
Már csak percekig látok át
a tizenkét dimenzión
Melyen keresztül a Földre jöttem.
Ezután már csak 33 év múlva hasad meg új rá
szabadítón
A tér-idő földi kárpitja kőrűlöttem.

Ilyen lenne hát Júdea
És ez itt - testi szemeken át ­
Efrata Bethlehern...

Mária:
A falon túl a mező sugárban fürdik
A pásztorkürt szava égi hangokkal vegyül
Látom-e, hallom-e valóban mindezt,
vagy csupán
Te láttatod és hallatod velem, Te,
Akit félve köszöntök, fenséges ismeretlent,
Míg csepp tested testemhez bújva elszenderül.
Alszol-e majd úgy, ahogy én aludni vágytam
Ezen a hosszú, keserves, hajszolt úton
Vagy zárt szemeiddel másképpen figyelsz
minden moccanásra
Meglehet: tudsz te mindent,
Én csak a nevedet tudom...

Karomban most hadd rengesselek
Sorsod rejtélyét még ne mutasd nekem
Sírj, és megetetlek
Nyöszörögj, és betakarlak
Most ennyit bírok el,
Majd később Hozzád növök lassan...
Hiszen tudod: Téged nem én választottalak
Hanem Te v álasztottál engemet.

Jézus hangja:
,Sír szegényem, a könnyek
Milyen biztosan szegélyezik majd életét
Így kezdődik a Földön minden
És sírni fog akkor, amikor végetér bennem
Amit itt a Földön életnek hívnak
És elkezdődhet az, amiért jöttem...

József:
Még találtam az iszákban ezt a puha kelmét
Szénaszaga van, de jó meleg
Hajnal van még, a levegő hideg,
Itt a szegletben csinálok egy kis helyet
Ahová lefektetheted.
Ócska már ez a jászól az állatok agyon bökték
Tán akad itt valahol egy deszkadarab,
amivel megerősítem, szénával megágyazok neki
és a köpenyemet alája terítem.

Jézus hangja:
Milyen sebesen zárul a tér körülöttem!
Még látom Jeruzsálemet, a főpap alszik
És alszanak mind a templom őrei
Az ott egy tágas, kikövezett udvar
Egyszer ott állunk maj d egyiztt mind. . .
De ez még messze van,
Az ostort még meg sem fonták
Mely testembe hasítja majd akkor utoljára
A szeretetlenség vérző jegyeit.

Még egyre szólnak felettünk a harsonák
Ki hallja, ki nem, ezen a hajnalon
Egymásnak felelnek az ujjongó mezők
És a meghökkent paloták...

Ismét Heródes palotája, a magába roskadt király előtt a római őrség tisztje áll:

Katona:
Uram, komolyan nem gondolhatod,
Hogy  lóra ültetem az embereim,
S hajszolom őket a három fura utas nyomába !

Követünk majd egy rég kihűlt nyomot ,
Mert - már megbocsáss
­Személyedet semmibe véve
Köszönteni jöttek valami újszülöttet .

Ti zsidók, Uram nagyon misztikusak vagytok!
Örökös Messiás-várók, de úgy gondolom
Hogy Júdea mégiscsak római birtok
Császári fennhatóság alatt
áll a Te trónod is, király úr,
És addig áll, míg a császár kegyében vagy!

Jézus hangja:
Tisztán látlak és hallak téged, te vakbuzgó,
ifjú katona!
Még nem sejtheted
Mai indulatod igazi okát:
Eljön az idő, amikor te magad is kivettetsz
a kegyből
S vén veteránként hóhérszolgálat jut
majd neked csupán:
33 esztendő múlva ott leszel Te is velem
a Golgotán...

A római őrtiszt lehajtott fejel áll a színen, majd megrázza magát, mint aki nehéz látomásból ébred, és kisiet.

Jézus hangja:
Földi létem majdani társai még
nem tudhatnak rólam.
Érkezésem valahol mégis jelez nekik,
Még látom néhányukat,
Amint egyre jobban körülzár a testem
Idegen mágnes húz magához: az első földi álom...

A szín marad Herődes palotája, de a szereplők már Jézus életének majdani szereplői, nem a királyi udvartartás tagjai.

Pilátus anyja: (A kereveten nyugtalanul alvó fiafölé hajolna)
Kelletlen diák vagy, Pilátus fortélyos fiam,
És mindig kibújsz a dorgálás alól...
Nem leszel soha mestere a betűvetésnek
Ezen a hajnalon mégis betűkről kiabálsz
Egyszerre rémülten s parancsolón.

Merre kóborolhat nyughatatlan lelked?
Nem tudod még:
Egyszer minden tettedről el kell számolni
valahol...

Pilátus: (a kerevetről félig felűlUe kiabál)
E négy betű az én becsületem
I eN eR I, ez a négy betű marad!
Ha alá kéne temetnem e várost
Rómát, az imperátort, magamat!
E négy betű az én becsületem!
I eN eR I, ez a négy betű marad!

Színváltás: Pilátus otthona után most a gyermek Júdás házában nagyunk.

Júdás anyja:
Júdás, ideje végre valamit enned,
Gyere már le a tetőről fiam!
Nappali égen ugyan hiába keresel csillagot,
Ha ott van, nem asszonyok, anyák üdvére
tűnt fel, annyit mondhatok!

Napok óta egyebet sem hallok,
Minthogy megszületett hozzánk a Messiás
Aki majd mágikus erejével
Leoldja rólunk a római igát!

Ugyan ki bízná férfikezekre a világ sorát?
Itt ez a fiú, ki bír vele, a szeme gyulladó parázs
Vesztébe rohan, tudom, pedig még szakálla
sem serken,
Markolja lelkét egy világzúzó nagy akarás...
Ugyan hogy lehetne jó vége ennek?

Júdás:
Anyám, tudom, hogy itt van! Megszületett!
S ahogy hirdették itt, Júdeában!
Semmi sincs, mi hatalmán kívül esne!
Felnő, s addigra én is felnövök mellé
Hogy szolgálhassam isteni szándékait
Nem lesz nálam hűségesebb híve,
Ott leszek, amikor kezével egyet int, ,
És világnak szalad majd előle
Ez a sok disznóhúsfaló, barbár római!

Színváltás: vissza a bethlehemi istállóba

József:
Kezdek félni, Mária, most hogy itt van velünk
A magasságos ég vén vállamra netán túl nagy terhet rakott!
Félek, hogy mától valóban minden
örökre megváltozott.
Én majd deszkáim között kopácsolok,
mint eddig,
Kezem alól kikerülnek majd padok
és asztalok,
De ez a gyermek itt...
Mi lesz ha egyszer a kezembe kapaszkodik,
És gyönyörűséges, szörnyűséges
sosemvolt, ismerős Naptekintetével
Rám tekint?
Forgácsaim kőzé nem bújhatok előle
S az ég hallgat arról,
Miért én lettem kij elölve
Hogy óvjam gyermeklépteit.

Mária:
József, nézd, elalszik végre
Először nyugszik el, mióta megszületett.
Teljesen még nem szakadt ki belőlem
Érzem amit Ő,
Mintha a jövőben járt volna a lelke,
S én vele: különös képeket festett elémbe:

Víz partján egy mogorva, izmos halászsuhanc
Kavicsokat hajigál a tóba: Simon a neve.
Két kisleány, Bethániában valami Lázárt emleget
Amint puha gyapjúba takargatják örökké beteges fiútestvérüket...

József, lehet, hogy bejártam vele a jövőt?
Ó nem egészen,
Jól tudom, valamit még takarnak előttem.
A liliomos angyal  üzenete erről nem szólt.
De ha ebben a csepp testben Földre született a Nap
Hát felneveljük majd a Világ Fényességét
És odaengedjük a sorsnak, amit Ő magának megírt
Beteljesül majd bizonyosan,
Amiképpen Vele beteljesül a mi életünk.
József, nem is olyan csendes ez a hajnal,
Már órák óta zeng, lobog felettünk az ég
Ne aggodalmaskodj: hallgasd a seregek üzenetét:

Angyali kar:
Míg a világ világ marad
Nem él majd a Földön olyan nemzedék,
Amely ezt az éjszakát elfelejtené...

Jézus hangja:
Álmosodom, húz a testem, lehet,
éhes is vagyok.
Csupa új érzet, több mint különös
Majd később ezt is megszokom.
Odakinn fölénk érkezett
a Jelenlét Angyala.
Háta mögött záródnak sorra az égi időkapuk.
Valaminek vége lesz most,
Hogy valami kezdetét vehesse.
Leszek majd aggódó szülők tehetetlen újszülöttje
S a jövőben ott várnak rám
Genezáret, Bethánia és Magdala
Teljesedjen általam az Ő akarata...

Fogadómé:
Egy kis meleg levest hoztam,
Holnaptól már egyébre is telik.
A fogadó majd lassan üresedik,
S a férjem a bevétellel igen elégedett...
Jókedvében befogad majd pénz híján is titeket.
Hát itt jött világra Kedves, a gyermeked?
Valami pásztornépek várnak odakint
Mondják gyereknézőbe jöttek
Különös, új szokás...
De furcsa újságot is mondtak ám:
A dombon túl a nagy téli hodályban
Alvó farkast leltek a bárányok között
Mi eshet még egy ilyen éjszaka után?
Bethlehem határában tucatnyi katona őrködött
hajnal óta - mondják, valami karavánt lesnek
mely erre tartott volna...

,Sok ez egy napra!
Magam sem vagyok rendben,
Hajnal óta mintha
Égi seregek zengenének a fülemben...
Elmúlik majd.
Egy kis meleg levest hoztam, egyetek.

Ahogy kifelé megy, fejét fölkapja a seregek énekére:

Míg a világ világ marad
Nem él majd a Földön olyan nemzedék,
Amely ezt az éjszakát elfelejtené...

Nincsenek megjegyzések: