Viaszkvirág - 2011


Török Rezső
                                           
VIASZKVIRÁG

                                                       Bohózat egy felvonásban

Személyek: Péter, középkorú parasztgazda
                    Mári, a felesége
                    Bíró, idősebb parasztgazda
                    Kisbíró, fiatalabb parasztgazda

Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

Szín: Egyszerű parasztszoba.

Mári: (Péterrel be) Hozta isten, édes párom! Szaporán meggyütt kend.
           Milyen vásárt csinált, hadd hallom?
Péter: (A tarisznyáját a szék támlájára akasztja, mellé a botját.) Jót, lelkem, jót.
           (Leül, Mári körülötte sürög-forog.)
Mári: Kapós vót a koca?
Péter: Kapós ám!  szen csak úgy virított. Olyan vót, akár a vakart potyka.
           A sánta Cseribalog, az a vaslábú, az vette meg.
Mári: Osztán? (A két kezét összedörzsöli.)
Péter: Mit gondósz?
Mári: Kettőt?...
Péter: (Fölfelé mutogat.)
Mári: Kettő és felet?...
Péter: Három és felet, lelkem, három és felet! Annyit kaptam érte.
Mári: (Álmélkodva) Három és felet?... Ennyi ménkű sok pénzt?...
Péter: De jajám!
Mári: Az isten áldja meg kendet, milyen marha nagy esze van a seftöléshez, édes páromâ026
Péter: Meg is érte az árát, majd két mázsát nyomott. No, most aztán megvehessük a tehénkét,  
           együtt van rá a pénz.
Mári: Hála istennek!
Péter: Örömnap ám ez, Márikám
Mári: Ebizony az.
Péter: De nemcsak a koca végett.
Mári: Hát?
Péter: Tudod-e, milyen nap van ma?
Mári: Tudom hát, szerda.
Péter: Jaj, lelkem! (Megöleli) Ma tizenöt esztendeje költöztünk egy fedél alá. (Sóhajt)
           Tizenöt esztendő hát, édes párom, isten éltessen bennünket!
Mári: Kendet is tartsa meg az isten jó egészségben, boldogságban, a gyerekeivel meg velem
          együtt!        
Péter: Ámen. (Ölelkeznek) Hát itt mi van a lajbizsebbe?
Mári: Mutassa meg, akkó megmondom!
Péter: Tanádd ki!
Mári: Cukor a gyerekeknek?  
Péter: Nem a!
Mári: Pántlika?
                                                          
Péter: Nem a!
Mári: Mongya má ki szaporán, mer kifúri az ódalamat!
Péter: Ez é ! (Aranyláncot húz elő.)
Mári: Jaj, édes párom, jaj, szentem, lógassa má a nyakamba! Jaj, de szép, de gyönyörű!
          Még az a szép Szűz Mária is rajta van. Arany?
Péter: Tiszta színarany. Bár akkora vóna, mint a kocsikötő lánc!
Mári: Köszönöm, édes párom, köszönöm, ezerszer is köszönöm! Hogy milyen jó emberem
          van nékem!
Péter: Jó ám, mer te is jó vagy.
Mári: Tizenöt esztendeje mindig csak a kedvembe járt, soha egy rossz szava nem vót,
           szeretett
Péter: Meg is érdemelted. Dógoztá, mint az ökör.
Mári: Kend se henyélt.
Péter: Van is látszattya.
Mári: Van, hál istennek! (Ölelkeznek)
Bíró: (A botjával nagyot koppant.) Ereszd el, hé! Aggyon isten!
Kisbíró: Aggyon isten!
Péter: (Elengedi Márit.) Na, most rajtakaptak bennünket, bíró uram, csak el ne pletykázzák!
           (Kezelnek) Hozta isten magukat!
Mári: Isten hozta nállunk, tegyék le magukat!
Bíró: Köszönöm, Mári. (Leül) Hát, Péter fijam hallod-e
Kisbíró: (Mári felé int.) Zsindel van a háztetőn
Péter: Fordulj egyet, lelkem!
Mári: Titok megyen? Politikáznak biztosan No, csak bicskára ne mennyenek! (El)
Bíró: (Utána néz.) De jóravaló fehérnép. Jót választottál, Péter.
Péter: (Pipára gyújt.) Szerencsével.
Kisbíró: Egészséges, dógos, szép is. Miljen szép vastag lábai vannak meg aztán csöcse, 
               fara 
Péter: Minden a helin van. Bizony, jól jártam vele. Éppen ma tizenöt esztendeje, hogy együtt                                        
           vagyunk. 
Kisbíró: Hmâ026 tizenöt esztendő? Nagy idő. Szép idő. Oszt látom, ma is szeretitek egymást.
Péter: Akár az első nap.
Bíró: No, meg az a három szép gyerek. Különösen a középső. Tennap is elnéztem, ahogy
          játszott az unokámmal. Olyan szép nagy feje van, mint egy úritök
Péter: Egészségesek, hál istennek
Bíró: Hát éppen azér mondok én neked egy okos szót, Péter. Esküggyetek meg most má a
          Máriva.
Péter: (Némi töprengés után.) Esküggyünk meg? Oszt mé?
Kisbíró: Hát azé, mer még nem esküttetek meg.
Péter: Osztán mongyák má meg kendtek, ha megesküdünk, attul jobb íze lesz a Mári főztjinek?
Bíró, Kisbíró: (Egymásra néznek.) Nem hinném.
Péter: Vagy tán a törvény parancsojja, hogy tizenöt esztendőn túl muszáj paphó menni?
Bíró: Nem parancsojja azt egy szóva se.
Péter: Akkó pedig nem is fogom aztat elhamarkonni.
Kisbíró: Elhamarkonni? Tizenöt esztendő után?
Péter: Tuggyák, akkó tizenöt esztendeje a Máriva megindítottuk a szerelmi eljárást. Hát,
           odaátam én a Mári elé, hogy hát, hallod-e Mári, énnékem vóna kedvem veled
           megeskünni. De nem esküdök má, mer nem, aszondi.                                       
          Azé mondok, hogy meg ne bánnyam. Merhogy minden asszonyba hét ördög van, aki             
          csak akkó gyün elő, mikó má túl van az esketőn. Hát, éppen ezé én kipróbállak téged, te
          Mári.
Bíró: Úgy érted, hogy szerelem szempontjábul?
Péter: Nem a, bíró uram. Annak a szempontjábul én má akkó jójó tájékozódva vótam. Hanem,   
           hogy mondok, ha jó életünk lesz, nem bánom, egye meg a fene, paphó is elmék veled,
           ha meg nem, hát én jobbra, te balra. Én is más asszony után nézek, te is mehecc ahun a    
           part szakad. Így marattunk áldás nélkül.
Kisbíró: Értelek én Péter. Azért tetted, hogy jól viselje magát az asszony, tudván, hogy
               folyvást kifelé áll a szekere rúdja.
Bíró: Bár én is így tettem vóna, akkó nem köne most öregember létemre a feleségemet, azt a
          vén boszorkányt úgy elverni, mint a kétfenekű dobot.
Péter: (Nevet) Köll?
Bíró: Muszáj. Külpolitikai okokbul. Mer hogy mindig csak a külvilággal törődik, engem meg
          ehet a fene, azt se bánnya
Péter: (Fejcsóválva) Oszt, hogy tuggya megverni? Egy asszonyt
Bíró: Hadd csak, fijam, te se fekszel még a kakukkfű alatt! Nem tudhatod előre De ha meg
          azt hiszed, hogy te nem fogod képen andalittani a Márit, hát attul inkább esküggy meg
          vele. Má csak azé is, mer ezen fordul, hogy leszel-e bíró vagy se
Péter: (Bámul) Hogy mongya, bíró uram?
Bíró: Úgy, hogy én má öreg vagyok a bíróságra, oszt mindenki téged akar a helyembe. Mer én
          az előbb a kocsmába beattam a lemondásomat.
Péter: Oszt engem akarnak?
Bíró: Csakis. De csak úgy, ha megesküttök a Máriva, mer a bírónak példát köll skatuláni.
Kisbíró: Hát felelj, Péter, mer a gazdák együtt vannak a kocsmába, oszt várják a választ.     
Péter: â019szen jó van, (vakarja a fejét) csak az eskető. Mer hát úgy megszoktam én má ezt az
           állapotot, hogy nem is tudom, hogy tanálom föl magam a törvényes házaséletbe.
           Meg oszt a Mári is
Bíró: Bízd csak rám, majd én szólok véle. Küldd csak be, majd a lelkire beszélek!
Péter: (Kifelé menet) Mári, Mári
Mári: (be) No, bíró uram, most én kerülök sorra?
Bíró: Bizony, édes lyányom, mostan te. Üjj csak le egy csipettet.
Mári: Mér ülnék le?
Kisbíró: Majd meghallod. Na üjj má le! (Mári leül).
Bíró: Hát te, Mári, hallom tizenöt esztendeje éltek együtt Péterrel?
Mári: Bizony éppen ma tizenöt esztendeje. Eszibe tartotta az én édes párom. Láncot is hozott,
           ezt e, áldja meg az Isten!
Bíró: Szereted, ugye?
Mári: Jaj nekem! Hát ilyen embert ne szeressen a párja? Egy rossz szava se vót hozzám
Kisbíró: De mostanába már békén hagy ugye, nem úgy, mint régen?
Mári: Nem jól nézik a Pétert, bíró uramék! Olyan ember az, hogy három asszony is kevés                                                             
          vóna neki (kicsit szemérmeskedve), ha én egymagam elég nem vónék
Bíró: Szóval derék ember a Péter?
Mári: Az, derék
Kisbíró: Csak egy hibája van, hogy nem vitt a paphó                              
Mári: Az se az ő hibája. Az én hibám is. Mit gondónak kendtek, ha egy asszony a paphó akar  
          menni, nem viszi ütet az ura, ha má egyszer szereti? Viszi az esze nékül! No, de én nem      
          nagyon esenkettem utánna. A férfiemberbe kilenc ördög lakik, oszt mind a kilenc                                                       
          kibújik belüle lagzi után három hétre. Okultam én a mások baján! ...                          
          Az én Péterem szeret engem, nagyon szeret még a mái nap is. Most is minden éccaka    
          izé megmutassa, hogy szeret. De még félt is. A szeme majd kiugrik, ha más
          férfinéppel szóba állok. Mer azt gondója, hogy nem vagyunk olyan szorossan                                      
          összemadzagóva: Hát, ez a Mári egyszer csak szedi a staférungot, oszt ágyesz-bugyesz           
          itthagy. A tróbának két vége van: ő tróbál engem, én tróbálom őtetâ026
Bíró: Ez aztán az okos szó! Sose hittem vóna, hogy asszonyba is szorulhat ekkora ész. Szóval 
          te se akartad a lagzit? De má akarod?
Mári: Akarja a fene! Olyan szépen élünk, mint a tubagerlék. Hogy a faluba megszónak érte?
          Hagy koptassák a nyelvüket!
Bíró: Igaz, igaz, de most más gyütt a dologba: ezen múlik, hogy lesz-e bíró a Péter
          Mer hogy én má kivénültem
Mári: Mi? Mit mond kend? Bíró? Az én Péterem? â026 szent isten!
Kisbíró: De ahhoz meg kell veled eskünni. Mer az első ember a faluba a bíró, a többi
               csőcselék nép azon épül
Mári: (Szorongva) A Péter mit szólt?
Bíró: Hát, hogy megesküttök.
Kisbíró: Úgy bizony!
Mári: Hát akkó minek a beszéd? Ha ő akar valamit, annak úgy kő lenni! Mér nem monták
          mingyá?
Bíró: (Szedelőcködik) No, akkó rendbe is vónánk. Megyek, megviszem a választ.
Bíró, Kisbíró: Isten áldjon, lelkem! (Elmennek.)
Mári: (Összekulcsolja a kezét, felnéz az égre.) Édes Szűz Máriám! Köszönöm néked ezt a sok    
           örömet egy nap. Hogy megértük a Péterrel a tizenöt esztendőt békességben,
           boldogságban, egészségben. Köszönöm a három kis családot, meg hogy jó elsóztuk a      
           kocát. Édes Szűz Máriám, a vaslábú Cseri se csinált vele rossz seftet, hacsak meg nem
           döglik nekiâ026 Köszönöm, hogy együtt a pénz a tehénkére, egy olyan szép piros tarkát akarunk. Köszönöm az aranyláncot is, (morzsolgatja) hát, vastagabb is lehetett vóna,
           dehát mit csinájjunk, ha csak ilyenre tellett. Köszönöm a nagy tisztességet:
           a bíróválasztást. Hát, igaz, hogy a mostani bíró má trotykos szegény, de majd az én
           Péterem megmutassa nekik, és (gondolkodik) most más nem jut az eszembe, ámen...
Péter: (be) No, lelkem?
Mári: (A karjaiba repül.) Jaj, édes párom, jaj lelkem, akkó fene nagy rangja lesz kendnek,
          hogy szinte félek a hatalmátulâ026
Péter: Félsz ámâ026 Ha én bíró leszek, te meg bíróné leszel, oszt kvitt. Mer most má elég vót                                                     a tróba. Lagzi lesz
Mári: Lesz ugye, lelkem? Alig várom! Úgy rám gyütt a mút vasárnap, amikó elnéztem azt a
           ferdepofájú Bakalló Örzsét, még az is kiszépült abba a selemruhába, fátyolba, a fejin
           meg avval a szép viaszkvirág koszorúval. Engem nézzen majd meg kend!
Péter: No hiszen! Különb leszel te a viaszkvirág nélkül is, mint ő a viaszkvirággal.
Mári: Gondolom, hát még ha fölteszem
Péter: Fölteszed-e? Tréfász ugye?
Mári: Mér tréfálnék?
Péter: Már csak nem gondolod komolyan, hogy viaszkvirággal mennél eskünni.
Mári: Ejnye, de furcsa kend. Mér ne gondúhatnám igazán? Mér ne lehetne viaszkvirág, ha a
          Bakalló Örzsén lehetett?
Péter: Mer ő még lány vót, lelkem, te meg asszony vagy tizenöt esztendeje.
Mári: No, attúl még lehet viaszkvirág. Mer vagy a felesége vagyok kendnek, oszt akkó kő a
          jó fenének az eskető, vagy nem vagyok a felesége, oszt ha a pap elé visz, hát a
          menyasszonya vagyok. A menyasszony pedig nem menyasszony viaszkvirág nélkül.
Péter: Nem jó mondod, tubicám. Ha má tizenöt esztendeje mentünk vóna pap elé, akkó
          mehetett vóna.
Mári: Osztán mibe a különbség? Mielőtt összeköltöztünk vóna, akkó is alutt kend nállam,
          meg a Bakalló Örzsétül is látták kimászni hajnalban a mostani urát, oszt mégis
          föltette a viaszkvirágot, hogy nem sült le a pofája
Péter: Az lehet, hogy csak szóbeszéd, én nem láttam, hogy vót-e nálla a lagzijuk előtt.
Mári: Kendet se látta senki, mikó velem egy nyoszolyán alutt.
Péter: (Alig türtőzteti magát.) Ejnye, Mári, nem ismerek rád! Hová tetted az eszedet? Három
           nagy gyereked van, Isten tartsa meg űket, oszt fátyolt meg viaszkvirágot tennél, mint a
           jeruzsálemi szüzekâ026
Mári: A gyerekek? Legalább vinnék a fátyolt, hogy ne érjen a sárba.
Péter: Ne vadujj má! Még ilyet! Fátyol, viaszkvirág, selemruha rá is menne a tehén ára
Mári: Lássa kend ez az! (Sírni kezd, először csak csendesen, majd hangosabban, a végén már
          nem is sír, hanem kiabál.) Mongya csak ki egyenesen! Sajnálja kend a pénzt tűlem.
          Hogy ezt kellett megérnem! Annyi pénzibe vagyok kendnek? Ebbe az egy rongyba
          járok má öt esztendeje Asziszi kend, hogyha bíróné leszek, akkor is ilyen szemétbe
          fogok járni. Majd kinyissa kend a bukszáját, tudom isten! Sajnálja kend tűlem azt a
          rongy viaszkvirágot? Tán még  az ételt is sajnálja tűlem? Nem érdemlem meg, mi?
          Nem eleget fáradok? Nem kapálok, görnyedek, gyomlálok, egyelek, takarítok, sütök- 
          főzök, varok, kötök, teszek-veszek, sürgök-forgok, igyekszek, iparkodok, mi? Nem
          tartom rendbe a házát? Nem mosom ki ingit, gatyáját? A gyerekek tán koszosak, az
          étel tán kozmás, a ház tán mocskos, a malac tán nem hízik, a ló tán kehes, az aprójószág
          tán elvész, a pénzibe tán hibádzik, a kémény tán dűledez, a kamra tán üres, a lajbija tán
          ringyes-rongyos, a kert tán gazos, vagy hát mi baja van velem, vagy nem érdemlem
          meg tizenöt esztendeji nehézséges robot után azt a büdös viaszkvirágot???
Péter: (Többször közbe akart szólni, most bámulva) Álmodok. Biztos, hogy álmodok. Vagy
          csakugyan te hujjantottá ilyen kilóméterest?
Mári: Én ám, akitül sajnálja a viaszkvirágot!
Péter: Hát így tudsz te beszélni? Még csak szó van rula, hogy pap elé megyünk, oszt má
           kinyílt a csipád? Te mocskos fajzat, te alattomos, sunyi, hamis farizeus, te, hogy
           szakadjon rád a tüzes Nap!
Mári: (A színpad széléről) Nézzétek emberek, ez a hitvány ember akar bíró lenni, aki így
           beszél a hűséges párjával tizenöt évi kínos, keserves, boldogtalan házasság után, mer
           sajnálja tűle a pénzt. Ez a nyaklánc is, akár a pókhálló! Ha úgy szereti kend a pénzt,
           nyelje le, oszt fullaggyon meg rajta!
Péter: Ejnye, de most má elég, te mocskos! (Felkapja a botot és üti.) Nesze kutya, nesze,
           nesze kutya, nesze!!!
Mári: Jaj, jaj nekem, jaj, jaj, mennybeli istenem, jaj, édes szűzmáriám!
Bíró: (Álmélkodva áll az ajtóban.) Ejha, elég lesz má Péter fijam!
Péter: Nem, amíg utolsót nem rúg!
Kisbíró: (Közéjük áll.) Na elég már, rossz nézni!
Mári: Hát még kapni!
Péter: (Ledobja a botot.) Ugye mondom kendnek, bíró uram, tizenöt esztendő sem elég hosszú
           tróba. Amíg egy asszony a koporsóban nem fekszik, addig sosem tudni, kivel lakik egy
          fedél alatt az ember. Viaszkvirág kőne neki!
Mári: (Sír) Sajnája tűlem, rongyokba akar eskünni. Kódusbírónét akar csináni belűlem.
Péter: (Feléje indul.) Fogd be! Még nem végeztem, csak pihenek
Bíró: Én meg útközbe megfordulok, visszagyüvök megkérdezni, mikor esküttök, hogy azt is
          megmondhassam.
Péter: Semmikor!
Bíró: Ej, ej Hát a bíróságra mit mondjak?
Péter: Hogy köszönöm a megbízatást, de belpolitikai okokbul nem vállalom.
Kisbíró: Tizenöt év után. No még ilyet! (A bíróval együtt indul, majd visszafordul.)
               Péter, gondód meg! Nagy sor az, bírónak lenni
Péter: Nem, oszt punktum!
Bíró, Kisbíró: (Hümmögve, fejcsóválva el.)
Mári: (Simogatja a fenekét.) Péter
Péter: (Ránéz, de elfordítja a fejét, nem felel.)
Mári: Párom
Péter: Hallgass!
Mári: Édes párom, ménkű erős ember ám kend Zsibog minden tagom.
Péter: (Kissé enyhébben.) Minek járt a szád?
Mári: szen bánom én má, mint amelyik kutya kilencet kölkedzik (Sír)
Péter: (Megsajnálja.) Ne bőgjé má, a fene egye meg az egész bíróságot! Esketőt, mindent!
           (Odamegy hozzá.) Fáj?
Mári: Kegyetlenül sajog.
Péter: Hun?
Mári: Itt meg itt. (Mutogatja.)
Péter: Szegény Márikámâ026 (Simogatja.)
Mári: (Hangosan sír.) De legjobban fáj, hogy nem lesz kendbül bíró.
Péter: Hát annak má lüttek
Bíró, Kisbíró (Bejönnek.)
Bíró: (be) Péter fijam, még egyszer mondom, gondód meg!
Mári: Bíró uram, mongya meg kend szívbül, rossz asszony az, akit tizenöt esztendő alatt
          egyszer köll megverni?
Bíró: Má hogy vóna rossz. Inkább üvegszekrénybe kőne mutogatni.
Mári: (Péterhez) Na lássa, édes párom! Bocsássa meg, hogy ennyire elvert kend, oszt
          esküggyön meg velem!
Kisbíró: Okos beszéd, magam is amondó vagyok. Na, vállalod?
Péter: Vállalom. (Márihoz) De reméllem, a viaszkvirággal végezté?
Mári: Hát, azér még nem végeztem, csak pihenekVégeNincsenek megjegyzések: