Kisködmön - 2008


A KISKÖDMÖN


SZEREPLŐK:
LEGÉNY
LÁNY
APA
ANYA
ASSZONY
FÉRFI
GAZDA


KIKIÁLTÓ Lánykérőbe ment a legény. Köszönt:
LEGÉNY (megpöccinti a kalapját) Adjon.
APA Neked is!
LEGÉNY (zavarban) Hááá...
ANYA (biztatná) No!
APA (akkurátusan) Hmtnm!
LÁNY (szégyenlős izgalommal) Juj!
LEGÉNY (lekezdve) Én...
APA (jelentősen) Úgy?
ANYA (örömében álmélkodik) Vajjjon!?
LEGÉNY (újra elakad) Mert hát...
ANYA (diadallal felujjong) Csak nem?
APA (bámulva) Hijnye!
LÁNY (lökdösve bátorítja) Szóljon!
LEGÉNY (elszánt lendülettel) Én hát….. (elakad)
APA (hogy segítsen, a lányt kérdi) Te is?
LÁNY (lesütött szemmel) Ühüm!
ANYA (boldogan kérleli a férjét) Aptyuk!?
APA (elhatározással) Ha ennyire kéri!?
ANYA (ujjongva beleegyezik) Adjuk'.
LEGÉNY (megkönnyebbült) No, e kigyött!
LÁNY (boldogan) Ki!
ANYA (örömében sírva borul a lányra) Virágom!
APA (hagyományos célzással) E biza ki!
ANYA (diadallal) Lássa!?
APA (jelentősen) Látom!
LEGÉNY (kínjában indulna) Akkor...
ANYA (ijedten) Dejszen?...
LÁNY (kérleli) Máris?
APA (tehetetlen) Fránya!...
ANYA (ötletet adna a férjének) Ihat...
APA (örömmel kap rajta)...nánk tán?
LEGÉNY (megadja magát) Tán... nánk!
APA (a lánykérésre céloz) Rája!
ANYA (tüsténkedik) Kancsót?
APA (a lányhoz) Indulj!
LÁNY (boldogan ugrik) Pince?
ANYA (adja a kulcsot) Kulcsa!
APA (hosszú szünet, zavart álldogálás után hirtelen ötlettel mutatja) Tán le...

ANYA (gyorsan, boldogan lehuppan;- ...ülnénk...
LEGÉNY (gyámoltalanul helyet keres; ...-hetnénk!
ANYA (elégedetten fészkelődik a széken) Így la!
APA (kínos csend után) Szóból ért...
LEGÉNY (kap a témán, örömmel kapcsolódik bele) ..az ember!
ANYA (buzgón helyesel) Úgy ám!
LEGÉNY (nagy lendülettel) Biz úgy! (Elakad)
APA (kínban, tehetetlenül) Úgy biz!
ANYA (szórakozottan) Úgy, úgy...
LEGÉNY (váltana, de nincs mit mondania) Talán...
ANYA (eszébe jut a lánya) Hol van?
 (Csend)
LEGÉNY (mohón kap a témán) Hol ám!
APA (a feleségéhez) Lódulj!
ANYA (indul) Nézem.
APA És mi?...
LEGÉNY (fontoskodva) Mi nem!...
ANYA (riadtan) A pincében? (El)
LEGÉNY (kényelmesen hátradől) Mi meg...
APA (komótosan) Mondjuk!
LEGÉNY (komolykodva) Szó van!...
APA (főlényesen helyesel) Bőven!
ANYA (a pincében síro lányhoz) Hát te?
LÁNY (óbégat) Jaj, én!
ANYA (nem érti) Ríssz tán?
LÁNY (mutatja a követ) Lám ni!
ANYA (bámul) Egy kő!
LÁNY (bői Fönn meg!...
ANYA (őrommel nyugtázza) Kérő!
LÁNY (mégjobban sír) Lagzi!
ANYA (értetlenül) Baaj?
LÁNY (mutatja a karján) Lesz...
ANYA (megérti, felcsillan a szeme) Pulya?
LÁNY (bömböl) Fiúnk!
ANYA (büszke örommel) János!
LÁNY Kap egy ködmönt...
ANYA (büszkén helyesel) Tulipánost!
LÁNY (mutatja, ordít) Ez meg zsupsz! rá...
ANYA (megrémül) Hogyha lejön!?
LÁNY Kié lesz majd...
ANYA (már ő is óbégat) ...a kisködmön?!
LÁNY (egymásra borulnak) Idesanyám!
APA (fönt, akkurátusan) Már. megnézem...
LEGÉNY (szintúgy) Mán   megvárom.
APA ("de ugye, biztosan?) Uuuugy?
LEGÉNY Időm van!
LÁNY (apja nyakába borul) Apááám!
APA (nem érti) Mi bánt?
LÁNY (mutatja a követ) Ládd e!
APA (értetlenül) E kő!
ANYA (bömbölve) Az unokááánk!
APA (csodálkozva) Eeez?
LÁNY (kapkodva magyarázzák) Ködmönben...
ANYA Le:.:
LÁNY (mutatja) Ez meg zsupsz!
ANYA A kisködmönt...
LÁNY ...kire adjuk?!
APA (rémülten) Jóságos ég!
ANYA (mind óbégatnak) Szerencsétlen!...
LÁNY Nem élném túl!
LEGÉNY (magában, fönt) Csak megnézem! Nem inni, már enni kéne. (Lemegy)
MIND (letet) Jaaaj!
LEGÉNY (csodálkozik) Kendtek meg?...
MIND (felvonyítanak) Hííj!
LEGÉNY Mivégre?
(egymás szavába vágva, bömbölve magyaráznak) Fiúnk!...
ANYA (nyomatékkal) Jancsi!
APA (fontoskodva) Ködmön!
LÁNY (mutatja a követ) Lássa!?
LEGÉNY (értetlenül) Kő!
LÁNY (mutatja) Zsupsz!
APA S a szűrt... (elcsuklik)
ANYA ...ki használja?!
LÁNY Kire adjuk?
LEGÉNY (mérgesen) Mind bolondok?!
ANYA (magyarázza) Hímes ködmönt!
LEGÉNY (határozott) Annyit mondok:
MIND (felvisítanak) Hűű!
LEGÉNY Most vándorútra kelek....
MIND (bőgve) Áldjon Isten!
LEGÉNY ....és ha lelek ily bolondot -, még vagy hármat, - megtartjuk a lakodalmat. Addig
MIND (oda se figyelnek, csak sírnak) Ó, jaj!
LEGÉNY (legyint, látja, hogy hiába) Dejszen!...
MIND (kórusban vonyítanak) Tuliiii...
Most mozdulatlan csoporttá merevedve, elhalkulva vonyítanak a következő jelenet alatt, s csak azután folytatják, illetve fejezik be a megkezdett szót, mondatot. A legény pedig ván­dorol körbe

KIKIÁLTÓ (meséli tovább) Vándorolt hát... Míg nem:
LEGÉNY (észreveszi az asszonyt) Nini! (A szó rímeljen az előző tuli"-ra) Nénémasszony!
ASSZONY (egy rostával szaladgál ki-be) Menj utadra!
LEGÉNY (nézi a rostát) Mi az?
ASSZONY (indulatos) Víz!
LEGÉNY (bámulva) Hol?
ASSZoNY (lohol) Három napja Sürgök-forgok... (Magyaráz) A teknőbe!
LEGÉNY (csodálkozva) Ezzel?
ASSZONY Mosnék!... S nincs egy csöpp se!...
LEGÉNY Adjon kend egy vékát!
ASSZONY (bámul, de odaadja) Minek?
LEGÉNY (vizet visz át) Így la!
ASSZONY (tátva marad a szája) Nahát!
LEGÉNY (elégedetten) Kész!
ASSZONY (nem tér magához) Te, gyerek...
LEGÉNY (elköszön) ’sten áldja! (El)
ASSZONY E sok ész benne honnan szorult?
LEGÉNY(útközben morfondírozna) Egy meglenne!

LÁNY, APA, ANYA (sírásuk felerosödik és folytatják a mondatot) ...pános ködmön, nem lesz viseee...
Mint az előbb: kimerevednek, s csak a következő jelenet után folytatják a mondatot

KIKIÁLTÓ Mendegélt:
LEGÉNY (köszön a férfinak) Sten!
FÉRFI (Egy zsákkal szaladgál. Ráförmed) Odébb!
LEGÉNY Mire lót-fut ki s be, bátya?
FÉRFI (morcosan) Látod, behordom a napvilágot!
LEGÉNY (ámulva) Be, a házba?
FÉRFI Persze! Setét!
LEGÉNY (nevet) Csudát! Adjon kend egy fejszét! (Ablakot vág)
FÉRFI (bámul) Nahát:
LEGÉNY (mutatja) Ajtó!
FÉRFI Ilyet?!
LEGÉNY Ablak! S fény!
FÉRFI (elhűlve) Ki látott okosabbat!?
LEGÉNY (indul) Sok szerencsét. - Kettő megvan!

LÁNY, ANYA, APA (mint előbb) ...lője, mert a mi kis Jancsink.  (Mint az előbb: kimerevednek)
LEGÉNY (a gazdához) Hát kend, földi?
GAZDA (kötelet rángat) Segíts húzni, ne tátsd a szád, kapd meg, húzzad!
LEGÉNY (csodálkozva) Mért vonszolja az a bornyat?
GAZDA (a tetőre mutat) Búza nőtt! Madár vetette!
LEGÉNY (nézi) A háztetőn?
GAZDA (bölcsen) Hadd legelje, én kaszálnám le, ha tudnám.
LEGÉNY (felháborodva) Felhúzná a bornyút?!
GAZDA (lelkesen kiabál) Nézd mán, hogy kanyarít, nyúl a nyelve!
LEGÉNY (sajnálkozva) A páráját kilehelte.
GAZDA (méltatlankodik) Ébendöglött? Pég elérte, mért nem kapott hamar érte!?
LEGÉNY (magában) Három bolondom már akadt, lássuk az otthoniakat!

LÁNY, ANYA; APA (folytatják) ...kánkar a ménkű kő agyoncsapja!
LEGÉNY (rikkantva beállít) Lesz esküvő!
MIND (felsírnak) Ó, szűzanyám ,
LEGÉNY (kidobja a követ) De előbb ezt...
APA (elhűl) Nahát! ,
ANYA (szintén) Hogy meg...
LÁNY (őrül) ...eszesedett! (Hozzásimul) Szóljék
LEGÉNY (ijedten) Mit?
ANYA (bátorítaná) Hááát!
APA (szintén) Nosza!
LÁNY (szerelmesen) Kérlek!...
LEGÉNY (újra málé) Hááát... vége...
LÁNY, ANYA, APA (ijedten felsírnak) Ne!
LEGÉNY (kivágja magát) ...a ...mesének! (Meghajolnak)
KIKIÁLTÓ Minden jó, ha jó a vége, vágd zsebre és fuss el véle! Véget ért a komédia, taps ~. Legyen a játszók díja! De ha neked tán nem tetszett, mesélhetsz magadnak szebbet!

VÉGE

Nincsenek megjegyzések: